Siirry suoraan sisältöön

Sydänsuomessa

Euroopan unionin osarahoittama
Keski-Suomen liitto

Takaisin

Kaustisen seutu logo.
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Suomen liitto
Seutujen välinen muutos- ja kasvuohjelma edistää uutta, kasvuhakuista ja työllistävää liiketoimintaa, vahvistaa hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoimintaosaamista, sekä kehittää uusia tuote- ja palvelukonsepteja. Mukana kehittämistyössä ovat Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kunnat sekä Kaustisen seutu. Kehittämistä rahoittaa Euroopan unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen liitot. 
Hankkeen nimi: Seutujen välinen muutos- ja kasvuohjelma – Yritysverkostot ja -palvelut elinvoiman ja vaikuttavan muutoksen moottorina Sydänsuomessa ja Kaustisen seudulla
Toteutusaika: 1.11.2023–30.4.2026
Tekijät: Kehittämisyhtiö Witas Oy toimii osahankkeen toteuttajana Sydänsuomessa-alueella pohjoisessa Keski-Suomessa. Kaustisen seutukunta toteuttaa samansisältöistä hanketta omalla toiminta-alueellaan Keski-Pohjanmaalla. Osatoteuttajana toimii lisäksi Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
Budjetti: 244 282 €
Rahoittajat: Euroopan unionin osarahoittama Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen liittojen kautta, sekä pohjoisessa Keski-Suomessa Sydänsuomessa-alueen kunnat.

Tavoitteet

 • Vahvistaa ja konkretisoida uusiutuvan energian suurhankkeiden toteuttajaverkoston paikallisuutta
 • Tukea maakuntien vihreän siirtymän kestävän kehityksen mukaista toteuttamista
 • Tukea seutujen, alueiden ja maakuntien välisen yhteistyön kehittymistä
 • Levittää digitaalisia palveluita yritysten käyttöön alueiden yhteisenä työkaluna ja yritysten verkostoitumisen alustana
 • Vahvistaa alueen yrityspalveluiden osaamista alueellisten ja alueiden välisten yritysverkostojen koordinaatiossa
 • Vahvistaa yritysverkostoja yrityksille suunnattavilla lyhytkestoisilla infoilla, valmennuksilla, vierailuilla ja viestinnällä
 • Tunnistaa energiamurroksen alueellisia, lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia
 • Vahvistaa positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia uusiutuvien energiaratkaisujen investointi- ja tuotantovaiheissa
 • Varmistaa työvoiman saatavuutta erityisesti tunnistamalla energiasektorin ennakoitu ja akuutti työvoimatarve
 • Vahvistaa viestinnällä alueen nuorten tulevaisuususkoa uusien työllistymismahdollisuuksien myötä
 • Tukea uusien yritysten syntymistä suurhankkeiden aikaansaaman kysynnän myötä
 • Kehittää alueen yrityspalveluja tukemaan yritysten kasvua ja kehittymistä uudenlaisessa toimintaympäristössä

Kenelle?

Toimenpiteet kohdistuvat Sydänsuomessa toimiviin yrityksiin ja yrittäjiin, alueella toimivien yrityspalveluiden henkilöstöön sekä kuntien asukkaisiin, erityisesti nuoriin. Lisäksi välillisiä kohderyhmiä ovat alueella toimivien yritysten henkilöstö, työmarkkinoilla olevat henkilöt sekä Sydänsuomessa-alueen kuntien palveluksessa oleva henkilöstö.

Miten?

 • Levitetään Suurhanketoimisto.fi-verkostopalvelualustan käyttöä pohjoisen Keski-Suomen Sydänsuomessa-alueelle.
 • Tuetaan suurhankkeisiin, erityisesti kohdealueen tuulivoimahankkeisiin liittyvien ylimaakunnallisten yritysverkostojen muodostamista, esimerkiksi yrittäjätapaamisten, alihankintailtojen sekä vierailujen ja kohteisiin tutustumisten avulla.
 • Järjestetään asiantuntijoiden vetämiä lyhytkestoisia valmennuksia ja infoja keskeisistä yritysten kyvykkyyksiä lisäävistä asioista, esimerkiksi laatu-, turvallisuus- ja ympäristövalmennukset (ISO-standardit), työturvallisuus ja turvallisuusjohtaminen, verkostovalmennukset verkostoissa toimisesta ja verkostojen johtamisesta (yritysyhteistyön mallit, allianssit, yhteenliittymät ja yritysten muodostamat osuuskunnat), tarjouksen tekemisen perusteet, yritysten yhteistarjoukset, pääurakoitsijoiden vaatimukset tarjoajille, sopimusvalmennukset (työyhteenliittymien sopimukset, urakointisopimukset, sopimusjuridiikka) sekä yritysten yhteistoimintaa tukevat muut suurhankkeiden tarpeisiin perustuvat valmennukset.
 • Kasvatetaan tietoa ja osaamista energiamurrokseen liittyvässä muutostilanteessa: miten muutos vaikuttaa toimintaympäristöön ja miten omaan liiketoimintaan ja miten muutosta hallitaan.
 • Toteutetaan hankealueen turvetuotannon arvoketjuissa toimiville yrityksille kyselyselvitys, jolla selvitetään turvetuotannon yrittäjien tarpeita ja suunnitelmia energiamurroksen hallinnassa oman yritystoiminnassa.
 • Toteutetaan yrityksiä muutostilanteessa tukevia valmennuksia, joiden kohderyhmää ovat hankealueen turvealan yrittäjät ja yritysverkostot.
 • Toteutetaan aluetalouden ennakkovaikutusten arviointi.
 • Toteutetaan alueella toimiville yrityspalveluille suunnattu palvelumuotoilusuunnitelma energiamurroksen luomassa uudenlaisessa muutostilanteessa, esimerkiksi yritysten toimialamuutoksen tarpeiden ja mahdollisuuksien analysointi, erityisesti turvealan yritysten siirtymä erilaisiin energiamurroksen mahdollistamiin uusiin tehtäviin.
 • Viestitään suurhankkeiden mahdollisuuksista
 • Osallistetaan nuoria esimerkiksi uuden koulutuksen kautta maaseudun tulevaisuuden mahdollisuuksien näkemiseen ja muovaamiseen esimerkiksi tuulivoima- tai aurinkoenergia-alalla.

Miksi?

Seutujen välinen muutos- ja kasvuohjelma kohdistuu käynnissä olevaan rakennemuutostilanteeseen, jota vauhdittaa energiamurros ja uusiutuvan energian suurhankkeet. Muutos- ja kasvuohjelma toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Sydänsuomessa-alueella sekä Kaustisen seudulla. Maaseutumaiset alueet kärsivät turvetuotannon vaikeuksista ja EU:n vihreän siirtymän politiikkalinjausten ja markkinatilanteen muutoksen vaikutuksista, jotka kohdistuvat nimenomaisesti turvetuotantoon ja turvealan yrityksiin. Hanke korjaa vihreän siirtymän politiikan vaikutuksia parantamalla yritysten muutoskyvykkyyttä ja aluetalouden uudistumismahdollisuuksia. Suurhankkeet (kuten kohdealueen tuulivoimahankkeet) voivat muodostaa uuden yritysten asiakaskunnan sekä rakentamis- että tuotantovaiheissaan.

Toimenpiteillä luodaan uusia vahvempia yritysverkostoja Sydänsuomessa-alueen ja Kaustisen seudun sisällä sekä alueiden välillä. Toimenpiteillä levitetään yritysten käyttöön digitaalista suurhanketoimisto.fi-verkostoitumisalustaa, joka osaltaan auttaa luomaan uusia yritysverkostoja niin paikallisten, alueiden välisten kuin kansainvälistenkin yritysten välille. Alustan tarkoitus on myös mahdollistaa suurhankkeisiin liittyviin tarjouspyyntöihin vastaaminen joko itsenäisesti tai osana isompaa yritysyhteistyötä. Lisäksi erityisesti nuoriin kohdistettavilla viestintätoimenpiteillä tuodaan esiin uusien suurhankkeiden ja rakennemuutoksen mukanaan tuomia uusia työmahdollisuuksia ja alueen elinvoimaisuutta.

Toimenpiteillä kehitetään lisäksi alueen yrityspalveluita suurten energiahankkeiden osaltaan muokkaamassa uudessa toimintaympäristössä, joka painottaa erityisesti yritysten uudistumis- ja muutoskyvykkyyksiä. Kokkolan Yliopistokeskuksen hankkeen aikana toteuttama aluetalousvaikutusten ennakkoarviointi antaa alueen kehittäjille tutkimustietoon perustuvan näkemyksen alueiden vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä suorista, välillisistä että johdannaisvaikutuksista eri toimialoille, kuntiin ja työllisyyteen.

Milloin?

Seutujen välinen muutos- ja kasvuohjelma toteutetaan ajalla 1.11.2023–30.4.2026.

Tulokset ja vaikutukset

Toiminnan tulokset tiivistetään tähän hankkeen loppupuolella.

Yhteystiedot

Ville Keränen
Projektipäällikkö
puh. 044 537 2507
ville.keranen@witas.fi