Siirry suoraan sisältöön

Sydänsuomessa

Euroopan unionin osarahoittama
Keski-Suomen liitto

Takaisin

Euroopan unionin lippu, sinisellä pohjalla keltaiset tähdet ja alla teksti: Euroopan unionin osarahoittama.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -teksti logo.
Henkilöt seuraavat esitystä Työnantajafoorumilla.
Ammattilaisia Sydänsuomeen -hanke auttaa Sydänsuomen julkisia ja yksityisiä työnantajia vahvistamaan työvoiman saamisen edellytyksiä alueella tulevaisuudessa. Mukana kehittämistyössä ovat Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kunnat. Kehittämistä rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta, sekä pohjoisessa Keski-Suomessa Sydänsuomessa-alueen kunnat.
Hankkeen nimi: Ammattilaisia Sydänsuomeen
Toteutusaika: 1.3.2024–28.2.2026
Tekijät: Sydänsuomessa-alueen kuntien puolesta Kehittämisyhtiö Witas. Osatoteuttajana toimii Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, POKE.
Budjetti: 343 329€
Rahoittajat: Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta, sekä pohjoisessa Keski-Suomessa Sydänsuomessa-alueen kunnat.

Tavoitteet

 • Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa työvoiman saamisen edellytyksiä Sydänsuomessa pitkällä aikavälillä.
 • Tehdä Sydänsuomen palveluja, vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä näkyväksi työnantajien rekrytointiviestinnän tueksi ja rekrytointiviestinnän vaikuttavuuden lisäämiseksi.
 • Luoda seudullinen viestinnän toimintamalli, jonka myötä tiedon saanti alueen vahvuuksista ja vetovoimatekijöistä pysyy ajan tasalla ja päivittyy myös hankkeen päättymisen jälkeen.
 • Työnantajien rekrytointia tukevien toimintamallien ja verkostojen kehittäminen, joista parhaimmillaan voi muodostua alueellinen vetovoimatekijä.
 • Luoda sydänsuomalainen rekrytointia tukeva pysyvä ja kehittyvä toimintamalli yhteistyössä työnantajien kanssa.
 • Alueen eri toimijoiden roolien ja vastuiden täsmentäminen työvoiman saatavuuden tukena TE-uudistuksessa.
 • Viestiä aktiivisesti hankkeen aikana kehitettävistä toimintamalleista.

Kenelle?

Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat Sydänsuomen julkiset ja yksityiset työnantajat sekä alueen kunnat.

Miten?

 • Tehdä Sydänsuomen palveluja, vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä näkyväksi työnantajien rekrytointiviestinnän tueksi ja rekrytointiviestinnän vaikuttavuuden lisäämiseksi.
 • Koota seudullisen viestinnän toimintamalli, jonka myötä tiedon saanti alueen vahvuuksista ja vetovoimatekijöistä pysyy ajan tasalla ja päivittyy myös hankkeen päättymisen jälkeen.
 • Luoda alueellinen työnantajafoorumi, joka kokoaa pohjoisen Keski-Suomen työnantajat yhteen sekä tarjoaa keskinäistä sparrausta ja vertaistukea rekrytointeja tukevista näkökulmista.
 • Kehittää työnantajien rekrytointia tukevia toimintamalleja ja verkostoja, joista parhaimmillaan voi muodostua alueellinen vetovoimatekijä ja konkreettinen osoitus koko alueen edelläkävijyydestä.
 • Rakentaa ja kuvata sydänsuomalainen rekrytointia tukeva pysyvä ja kehittyvä toimintamalli yhteistyössä työnantajien kanssa, jotta alueen toimijoille muodostuu kyky tehdä informoituja ja perusteltuja päätöksiä mallin käyttöönotosta ja sen jatkuvuuden turvaavasta rahoitusmallista.
 • Vahvistaa oppilaitos- ja verkostoyhteistyötä rekrytointinäkökulmasta. Testata ja kehittää yhteis-työssä työnantajien ja muun verkoston kanssa työnhakijoiden osaamista ja valmiuksia hankkia uutta, tarvittavaa osaamista osana rekrytointiprosessia ja sisällyttää malliin erityisesti vastavalmistuneiden rekrytoinnin tehostaminen.
 • Täsmentää eri toimijoiden (kunnat, oppilaitokset, TE-hallinto, yritykset ja muut työnantajat) rooleja ja vastuita työvoiman saatavuuden tukena TE-uudistuksen mukanaan tuoman muutosten kontekstissa.
 • Viestiä ja levittää aktiivisesti tietoa hankkeen aikana kehitettävistä toimintamalleista. Hankkeessa on vahva viestinnällinen ulottuvuus. Lisäksi siinä tuotetaan selvityksiä ja malleja, joiden tulokset julkaistaan ja joilla on kiinnostavuutta varsinaista hankealuetta laajemminkin.

Miksi?

Taustalla on kasvava osaajapula, joka on kriittinen tekijä pohjoisen Keski-Suomen talouskasvulle ja kehitykselle. Osaajapula vaikuttaa jo nyt negatiivisesti alueella ja sen merkitys korostuu lähitulevaisuudessa. Työvoiman saatavuuden haastetta tarkastellaan laajemmin Sydänsuomen alueen ja luontevien työssäkäyntialueiden tasolla – työ voi löytyä yhdestä kunnasta, sopiva asunto toisesta ja työpaikka puolisolle kolmannesta.

Pysyvän ja kehittyvän toimintamallin luominen pohjoiseen Keski-Suomeen voisi jo itsessään herättää laajempaa kiinnostusta ja lunastaa Sydänsuomen aluestrategiaan kirjatun tavoitteen saada erottuvuutta edelläkävijyydestä. Hankkeen uutuutena on myös rekrytointeja tukevan verkostomaisen alueviestinnän mallin kehittämisprosessi ja lopputulos. Malli todennäköisesti kiinnostaa myös muita pienempiä kuntia, jotka voisivat niukkoja resursseja yhdistämällä saada enemmän lisäarvoa ja näkyvyyttä. Ylipäätään hankkeen tuottamat kokemukset siitä, miten kunnat ja toisaalta työnantajat voivat yhdessä taklata työvoiman saatavuuteen liittyviä haasteita ovat kiinnostavia laajemman TE-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon kontekstissa.

Pidemmällä aikavälillä hankkeen vaikutuksia ovat työvoiman saatavuuden vahvistuminen tai vaihtoehtoisesti siihen liittyvien negatiivisten kierteiden katkaisu, jolloin työvoiman saatavuus ei heikkene niin voimakkaasti, kuin mitä ilman kehittämistoimia olisi tapahtunut. Yhdessä tekeminen vahvistaa kuntien ja työnantajien luottamusta siihen, että omaan tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa ja toimivia ratkaisuja on mahdollista löytää kiperiinkin ongelmiin yhteisvoimin. Tämä vahvistaa osaltaan Keski-Suomen strategiaan kirjattua pitkän aikavälin kehittämistavoitetta hyvästä voinnista ja yhteenkuuluvuuden tunteesta.

Hanke on tärkeä maaseutualueen talouskasvun ja sosiaalisen kehityksen edistämisen näkökulmasta, joka nousee vahvasti esiin Keski-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmassa. Parhaillaan seitsemän pohjoisen Keski-Suomen kuntaa (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, ja Viitasaari) tekevät alueyhteistyötä alueen kehittämiseksi ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi Sydänsuomessa-brändin alla. Työvoiman saatavuuden pitkäjänteinen kehittäminen sopisi luontevasti yhdeksi osaksi kuntien yhteistyömallia. Sydänsuomessa-alueen kuntien, kuten yleensäkin pienien kuntien, resurssit ovat pienet alueellisen vetovoiman kehittämiseen. Hankkeesta haetaan vipuvoimaa siihen, että omista pienistä resursseista saadaan irti laajin mahdollinen vaikuttavuus.

Milloin?

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2024–28.2.2026.

Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tulokset tiivistetään tähän hankkeen loppupuolella.

Yhteystiedot

Niina Piesala
Projektipäällikkö
puh. 040 153 3870
niina.piesala@witas.fi

Elina Pikkarainen
Hankeasiantuntija
puh. 040 557 2254
elina.pikkarainen@witas.fi